Pravna klinika Kosovska Mitrovica

Pravna klinika Kosovska Mitrovica,podržan od strane kancelarije ICO u K.Mitrovici.Osnovne projektne informacije I glavni cilj je bio izgradnja kapaciteta kod mladih studenata prava I lokalne opštinske administracije u praktičnom delu pravnih veština i upoznavanje sa zakonima.Primećeno je da je znanje ovih studenata prava više teoretsko I ograničenog karaktera,tako da njihove veštine posle završavanja fakulteta nisu dovoljne za kvalitetno pružanje usluga iz odeljka zakona.Projekat je pomogao njima da povećaju praktične veštine u prepoznavanju zakona,pisanje tužbi,žalbi I druge praktične veštine.Projekat je realizovan tokom 2010 I mi možemo reći das mo motivisali lokalni pravni fakultet da nastavi projekat samostalno sa studentima,prepoznajući njihove stvarne potrebe.

Naši partneri